2014 G. P. VANIER TOWEE INVITATIONAL
SATURDAY JANUARY 18 FRIDAY JANUARY 17 THURSDAY JANUARY 16 FRIDAY JANUARY 17 SATURDAY JANUARY 18
  CENTENNIAL 62 WINNER GAME 7
GAME 7                             WELLINGTON 50
  WELLINGTON 79 1:00 p.m. LOSER GAME 7      
LOSER GAME 1 GAME 1   WELLINGTON 67     CENTENNIAL 71       WINNER GAME 13
WINNER GAME 5   49 ST. MICHAELS     3:00 p.m.   WINNER GAME 1       WINNER GAME 11                   SENTINEL 73
71 ERIC HAMBER           UNIVERSITY SCHOOL "B"     ST. MICHAELS                       MOUNT DOUGLAS 75            
      GAME 5   UNIVERSITY SCHOOL "B" 33 GAME 11 - FRIDAY       GAME 13      
      11:30 a.m. 8:00 p.m.       10:00 a.m.      
      LOSER GAME 5           SENTINEL 89       LOSER GAME 11                  
      53 ST. MICHAELS   71 ERIC HAMBER     GAME 2   WINNER GAME 2           CENTENNIAL 47             LOSER GAME 13      
      UNIVERSITY SCHOOL "B"   LOSER GAME 2 4:40 p.m.   SENTINEL 89   MOUNT DOUGLAS 73                       WELLINGTON 61      
              ERIC HAMBER 37 GAME 8   LOSER GAME 8                              
            2:45 p.m.                 SENTINEL 73            
              MOUNT DOUGLAS 74                         WINNER GAME 8            
GAME 16 - 7th/10th GAME 12 - 11th/12th GAME 17 - 6th/9th GAME 18 - 5th/8th GAME 19 - 3rd/4th GAME 20 - 1st/2nd
1:20 p.m. 9:00 a.m. @ HIGHLAND 3:00 p.m. 4:40 p.m. 6:20 p.m. 8:00 p.m.
              HANDSWORTH 72             WINNER GAME 9            
            GAME 9                             HANDSWORTH 62            
              CHILLIWACK 66 4:30 p.m. LOSER GAME 9                              
            LOSER GAME 3 GAME 3   HIGHLAND 64     HIGHLAND 64                       G. P. VANIER 80      
      68 TIMBERLINE     70 CHILLIWACK     6:20 p.m.   WINNER GAME 3           BELMONT 55             LOSER GAME 14      
      LOSER GAME 6         HIGHLAND 93       LOSER GAME 13                  
      GAME 6 GAME 13 - SATURDAY       GAME 14      
      11:15 a.m. 8:20 a.m.       11:40 a.m.      
72 CHILLIWACK                     G. P. VANIER 61                   HIGHLAND 87            
WINNER GAME 6 48 TIMBERLINE     GAME 4   WINNER GAME 4       WINNER GAME 13                   HANDSWORTH 68
LOSER GAME 4 8:00 p.m.   G. P. VANIER 69   BELMONT 47       WINNER GAME 14
  TIMBERLINE 49 GAME 10   LOSER GAME 10      
6:15 p.m.                             G. P. VANIER 49
  BELMONT 49 WINNER GAME 10